Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma tisdagen den 16 februari 2020 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighetspartner II AB (publ) förda aktieboken per den 2 februari 2021 samt senast samma datum anmäla sitt deltagande till info@apikalfastighetspartner.se.