Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) har i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån med ISIN SE0007100557 för Apex V (”Andelslånen”), ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”, och ”NCP-lånet”). NFF Nordic AB (org.nr. 556671-5297) (”NFF”) äger 100 % av aktierna i NCP. Som säkerhet för NCP’s skuld till Apikal har NFF pantsatt samtliga aktier i NCP till Apikal. NCP-lånet förföll ursprungligen till betalning den 25 juni 2020.

NCP har per igår, 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. NCP-lånet utgör 100 % av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen. Det är för närvarande svårt att bedöma sannolikheten för att få NCP-lånet helt eller delvis återbetalt ur NCP’s konkursbo.  Apikal står i löpande kontakt med konkursförvaltaren för att säkerställa att andelslånsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt blir återbetalda.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2021 kl. 1315 CET.