Ett röstningsförfarande har genomförts utav Apikal Fastighetspartner II AB avseende villkorsändringar. Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen enligt avsnitt 4 (Beslutsförhet och Majoritetskrav), för att, bland annat, (i) avregistrera Bolaget som alternativ investeringsfond, (ii) avnotera Andelslånen från den Reglerade Marknaden, (iii) ta bort AIF-Förvaltarens diskretionära förvaltningsmandat, (iv) utse en bevakningsman som har till uppgift att, mot viss ersättning, bevaka och driva in utestående Fastighetskrediter, (v) justera Bolagets informationsåtagande gentemot Fordringshavarna, (vi) tillåta att Bolaget vid var tid innehåller sådan del av Kapitalintäkterna eller Löpande Avkastning (inklusive Kapitalintäkter eller Löpande Avkastning som Bolaget mottagit före den 18 maj 2024) som Bolaget skäligen anser nödvändigt i syfte att vid var tid kunna betala Tillåtna Kostnader (initialt (per den 18 maj 2024) uppgår sådant belopp till 500 000 kronor), samt (vii) tillse att Bolagets enda syfte framöver är att bevaka och driva in återbetalning under utestående Fastighetskrediter.