Portföljrapport

Under våren har Apikal genomfört två emissioner inom ramen för Apex 4 där vi totalt rest 113 MSEK från investerare. Medlen har lånats ut till 3 st låntagare med varierande belopp. Totalt innebär det att Apikal i samtliga emissioner Apex 1 - 4 per kvartalsskiftet Q1 2015 har 7 utestående lån i storlekarna 5 – 60 MSEK.   

I enlighet med prospektet gör vi regelbundna avstämningar med våra låntagare för att säkerställa att var och en lever upp till de låneavtal vi har med respektive företag. I maj 2015 gjorde vi en avstämning i form av ett frågeformulär till samtliga låntagare varpå vi sammanställt svar samt gjort en genomgång av låntagarnas årsredovisningar. Svar från låntagare samt genomgång av låntagarnas årsredovisningar indikerar inga händelser som bedöms påverka våra fordringar med hänsyn till nedskrivning eller default.

För ytterligare information vänligen kontakta Martin Fredriksson, VD Tel. 070 - 607 7935