Apikal har den 25 juni 2016 lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren” och ”Lånet”). Som säkerhet för Låntagarens förpliktelser under Lånet har Låntagarens moderbolag, NFF Nordic AB (”Moderbolaget”), pantsatt samtliga aktier i Låntagaren. Lånet förföll ursprungligen till betalning i juni 2020 men Låntagaren har ännu inte återbetalat Lånet.

Andelslånsinnehavarna har i omgångar sedan den 16 juni 2020 om en tillfällig förlängning som innebär att villkoren för  kapital- och vinstandelslånen (ISIN SE0007100557) (”Villkoren”) fortsatt ska tillämpas i förhållande till Andelslånen efter Final Repayment Date (i nuläget till och med 3 oktober 2021). I samband med den första förlängningen beslutades att inrätta en andelslånsinnehavarkommitté (”Kommittén”) med uppgift att delta i förhandlingar med Låntagaren och förbereda förslag till ändringar av Lånet och Villkoren att underställas andelslånsinnehavarna för beslut.

Apikal och Kommittén har sedan våren 2020 haft löpande förhandlingar och diskussioner med Låntagaren för att hitta en lösning för att tillse att Lånet återbetalas och andelslånsägarna återfår sin investering i andelslånen. Tyvärr har dessa förhandlingar ej resulterat i någon samförståndslösning som kommittén kan ställa sig bakom.

Den 6 juli 2021 har Låntagaren efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. Från och med konkursutbrottet har Apikal och Kommittén stått i löpande kontakt med konkursförvaltaren och Moderbolaget för att skapa en komplett bild över konkursboets tillgångar och möjligheten att driva in medel till Andelslånsinnehavarna. Vid konkursutbrottet hade Låntagaren avyttrat samtliga dotterbolag till närståendebolag och externa parter.

Konkursförvaltaren inledde initialt, med stöd av Apikal, en återvinningstalan mot Moderbolaget för att tillse att aktierna i ett av Låntagarens dotterbolag NCP Nordic AB (publ), och de underliggande fastighetsbolagen Farsta Sillö 5 AB och VSQ Properties AB, (eller ett belopp motsvarande värdet därav) skulle återföras till konkursboet. Moderbolaget och Låntagarens konkursbo (genom konkursförvaltaren) ingick dock en förlikning den 21 september 2021, och i och med detta har Låntagarens konkursbo åtagit sig att inte driva en återvinningstalan avseende vissa av den avyttrade dotterbolagsaktierna.

Apikal och Kommittén motsätter sig förlikningen och fortsätter alltjämt att arbeta nära Låntagarens konkursbo för att möjliggöra en återvinning av andra tillgångar som avhänts Låntagaren. Parallellt förbereder Apikal och Kommittén flera andra rättsliga anspråk mot Moderbolaget och utreder möjligheten att rikta anspråk närstående till Moderbolag.