Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) avser att initiera ett skriftligt förfarande för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal (”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”).

Bakgrund
Apikal har i enlighet med Villkoren och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) (”Låntagaren”, och ”Lånet”). Återbetalningsdagen under Villkoren (Final Repayment Date) inträffar den 3 juli 2020. Apikal har från Låntagaren, med hänvisning till coronavirusets negativa effekter på Låntagarens verksamhet och den rådande situationens effekt på fastighetstransaktioner generellt, mottagit en begäran om att justera villkoren för Lånet. Justeringarna skulle innebära en förlängning av löptiden för Andelslånen och Lånet med ca två år, och uppskjutna räntebetalningar under Lånet, som istället betalas vid ett senare tillfälle. Innehavarna av Andelslånen måste därför besluta om såväl justeringarna till Lånet samt de justeringar som krävs till Villkoren för att kunna bevilja Låntagarens begäran.

Beslut och beslutsprocess
Diskussionerna kring en förlängning enligt ovan pågår för närvarande och informationsunderlag har begärts från Låntagaren och översänds löpande till Apikal. Utsikterna för fortsatta framgångsrika diskussioner bedöms av både Apikal och Låntagaren som goda. Apikal avser emellertid att vid första lämpliga tillfälle kalla till skriftligt förfarande för att innehavarna av Andelslånen ska kunna fatta besluta om en justering av villkoren för Lånet och av Villkoren.

För att möjliggöra fortsatta diskussioner avser Apikal att initiera ett första skriftligt förfarande enligt Villkoren, för att innehavarna av Andelslånen ska ta ställning till följande beslut:

Beslut 1 – hantering av Andelslånen efter Final Repayment Date : Initialt föreslås att Villkoren, på samma sätt som idag och med stöd av 11.1 i Villkoren, fortsatt ska tillämpas i förhållande till Andelslånen och Lånet under en period om fyra månader från Final Repayment Date, d.v.s. till och med 3 november 2020 för att möjliggöra att de förhandlingar som redan pågår ska kunna slutföras under denna period.

Beslut 2 – inrättande av en andelslånsinnehavarkommitté (”Kommittén”): Kommitténs uppgift ska vara att delta i förhandlingar med Låntagaren och förbereda förslag till justeringar av Lånet och Villkoren att underställas andelslåninnehavarna för beslut. Kommittén ska ha mandat att för andelslåninnehavarnas räkning besluta om tillfälligt anstånd med förfallna betalningar under Lånet, dock längst till och med 23 oktober 2020 och att där detta är erforderligt ingå sekretessavtal med Låntagaren för att ta del av information.

Andelslånsinnehavare som vill nominera en medlem i Kommittén ska meddela detta till Apikal senast den 14 maj 2020, per e-post till info@apikalfastighetspartner.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
E-post: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31