Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner, org nr 556921-1708, kallas till årsstämma onsdagen den 29 april 2015 kl.16.00 i bolagets lokaler på Grev Turegatan 14 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sig till info@apikalfastighetspartner.se senast den 22 april.

Ombud

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Frågor från aktieägare.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.

14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter och revisor.

17. Årsstämmans avslutande.