Aktieägarna i Apikal Fastighetspartner II AB (publ), 559171-3457, kallas till årsstämma onsdagen den 9 mars 2022 kl 16.00 i bolagets lokaler på Strandvägen 5A. Kallelsen i sin helhet finns publicerad på bolagets hemsida, www.apikalfastighetspartner.se.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall vara införd i den av Apikal Fastighetspartner II AB (publ) förda aktieboken per den 23 februari 2022 samt senast samma datum anmäla sitt deltagande till info@apikalfastighetspartner.se.

 

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid årsstämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Verkställande direktörens anförande.

9. Frågor från aktieägare.

10. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.

11. Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen.

12. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

13. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och antalet styrelsesuppleanter.

14. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer.

15. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter och revisor.

16. Årsstämmans avslutande.