Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallade till den 28 september 2021.

Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen som Apikal la fram i det skriftliga förfarandet, i korthet (i) en tillfällig förlängning av Andelslånen under en period om ytterligare femton (15) månader från Final Repayment Date, d.v.s. till och med 3 januari 2023 och (ii) förlängning av andelslånsinnehavarkommitténs mandat till den tidigare tidpunkten av (1) den dag då Andelslånen återbetalts i dess helhet och (2) 3 januari 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2021 kl. 09.45 CET.