I meddelandet till skriftligt förfarande som Apikal skickade till andelslånsinnehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557, den 27 januari 2021 anges att andelslånet och de underliggande lånen ska förlängs med en period om fyra månader från ”Final Repayment Date”. Final Repayment Date inträffar den 3 februari 2021. Apikal förtydligar därför att den nya Final Repayment Date ska vara 3 juni 2021 och inte den 3 maj 2021.

 

Vidare har Apikal noterat att det i bilaga 1 (Röstsedel) står ”i denna fullmakt”. Detta ska vara en referens till ”i denna röstsedel”. Apikal vill också i samband med detta förtydliga användandet av definitioner i röstsedeln, med ”Begrepp som inleds med versal och som inte har definierats i denna fullmakt ska ha den betydelse som har angetts i Kallelsen” menas att när det exempelvis står ”Lånet” i röstsedeln så är det en hänvisning till samma definition i avsnittet ”Bakgrund”, i meddelandet om skriftligt förfarande.