Apex V

Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som initierades den 9 juni 2022.

Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen om ingående av en förlikning med Nordic City Properties AB (publ) och dess koncernbolag (”Låntagaren”). Samtidigt har beslut fattats om att Villkoren med stöd av 11.1 Villkoren ska fortsatt tillämpas i förhållande till Andelslånen till och med 31 december 2024. Den andelsägarkommitté som utsetts av innehavarna av Andelslånen (”Kommittén”) har även fått sitt mandat förlängt som längst till detta datum.

Apikal och Kommittén (å ena sidan) och Låntagaren (å andra sidan) ska nu verka för att ett låneavtal ingås för att dokumentera förlikningen. Om en förlikning träffas innebär detta att Låntagarens konkurs ska nedläggas och att Låntagaren blir skyldig att återbetala hela kapitalbeloppet under det lån som Apikal Fastighetspartner AB (publ) lämnat till Nordic City Properties AB (publ), senast 31 december 2023. Ränta ska utgå på kapitalbeloppet endast om vissa särskilda villkor är uppfyllda.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Fredriksson, VD

Mejl: info@apikalfastighetspartner.se

Tel: +46 8 410 026 31