Nedan information har mottagits från Nordic City Properties AB i samband med kvartalsrapportering.

 

Farsta Sillö 5 – uppdatering detaljplaneprocessen

Vi har fortsatt arbetat intensivt med Stockholms stad på den nya detaljplanen för Stockholm Sillö 5 i Farsta ("Sillö"). Enligt den officiella tidsplanen som upprättats av kommunen var det förväntat att detaljplanen skulle vara klar i februari 2023, men på grund av yttre faktorer förväntas detaljplanen vara godkänd december 2023. Detta datum kan komma att skjutas fram ytterligare en eller två månader.

 

Förseningen av detaljplanen orsakades huvudsakligen av två externa faktorer. För det första har Stadsbyggnadskontoret, som är ansvarigt för detaljplanen inom kommunen, haft en stor personalomsättning. Under de senaste två åren har projektet haft fyra olika regionalchefer och samtliga har behövt extra tid för att komma i gång med projektet samt dessutom har de bidragit med ytterligare och tidskrävande justeringar.

 

Den andra faktorn är valet i september 2022, vilket ledde till en långsammare situation i projektet under de månader som ledde upp till valet. Det är dock viktigt att betona att kommunikationen med kommunen har varit mycket bra och den nya politiska majoriteten stöder projektet starkt och aktivt.

 

Just nu jobbar vi för att få in allt material inför granskningsskedet. Den 30/6 hölls ett förberedande möte med Stadsbyggnadskontoret för att gå igenom de detaljer som återstår. Nästa steg är att slutföra de uppdaterade undersökningarna som har genomförts. Några av dessa är till exempel buller, dagvatten, barnkonsekvensstudie, mobilitetsutredning mfl. För att kunna lägga sista handen på dessa måste projektets gestaltning vara helt klar och godkänd. I syfte att påskynda den arkitektoniska gestaltningen har vi bytt huvudansvarig arkitekt.

 

Vi är eniga med Stockholm stad om projektets omfattning vilket innefattar nu fler än 900 lägenheter och över 36 000 kvadratmeter bostadsyta.

 

Detaljplanprocessen är en komplex och långvarig process som kräver ett nära samarbete mellan olika aktörer och intressenter. Vi är tacksamma för det stöd och den förståelse som vi har fått från kommunen, våra samarbetspartners och de boende i området.