Webbplatsen vänder sig inte till personer som är förhindrade att ha tillgång till en sådan webbplats enligt gällande lagstiftning i de länder som de är medborgare eller bosatta. Detta gäller särskilt personer som befinner sig i USA, Storbritannien, Australien, Kanada eller Japan (Beträffande U.S. och U.K. persons, se nedanstående villkor för sådana personer). Om du är förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen eller om du har något tvivel huruvida du skulle vara förhindrad att ta del av materialet på Webbplatsen får du inte använda den. I sådant fall ber vi dig att omgående lämna Webbplatsen.

Apikal förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person om det kan strida mot lagstiftning eller andra regler i personens hemland eller i något annat land.

Informationen på denna Webbplats riktar sig i övrigt inte till och är inte avsedd för personer, oavsett medborgarskap, som befinner sig i USA. Den är inte heller avsedd för personer bosatta i USA, handelsbolag, juridiska personer eller företag som har hemvist i USA eller som är registrerade under amerikansk lag eller någon annan U.S. person enligt Regulation S i U.S. Securities Act från 1933. Informationen på Webbplatsen skall inte anses vara ett erbjudande om att köpa eller sälja eller en uppmaning om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster inom USA:s gränser, i synnerhet inte till sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan. Sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som omnämns ovan får inte förvärva eller köpa produkter eller tjänster med hjälp av denna Webbplats och inget erbjudande om att förvärva eller köpa produkter eller tjänster från sådana personer, invånare, juridiska personer eller företag som lämnas med hjälp av denna Webbplats kommer att godkännas eller accepteras.

Informationen på Webbplatsen ska inte uppfattas som en uppmaning eller ett erbjudande eller rekommendation att förvärva eller avyttra investeringar eller för att genomföra någon annan transaktion, eller tillhandahålla investeringsrådgivning eller tjänster i den mening som avses i, eller som är tillåtet enligt UK Financial Services and Markets Act 2000.