Apikal arbetar kontinuerligt med att vidta alla de åtgärder som bedöms nödvändiga för att motverka uppkomsten av en intressekonflikt mellan Apikal och Apikals kunder.

För att begränsa risken har Apikal som princip att kunders affärer har företräde framför anställdas egna affärer samt att anställd inte får bruka information om kunder eller kunders affärer för andra syften än att tillvarata kunders intressen.

I det fall vidtagna åtgärder inte räcker för att förhindra att kunders intressen påverkas negativt, kommer Apikal tillse att kunden informeras om intressekonflikten innan en investeringstjänst utförs. 

Nedan kan du läsa mer om Apikals hantering av intressekonflikter, se Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament.

Information om avgifter och ersättningar
De generella avgifter, courtage och andra ersättningar som är kopplade till de tjänster som Apikal utför för kunds räkning, finns närmare beskrivna i vår Prislista respektive Policy kring hantering av intressekonflikter och incitament som du finner nedan. 

För att vi skall kunna ge våra kunder bästa möjliga service har Apikal avtal med flera olika leverantörer av de produkter och tjänster som Apikal tillhandahåller. För denna service betalar Apikal en ersättning till leverantörerna. Apikal kan även erhålla ersättning som betalas av leverantörer. Som kund kan du alltid innan du fattar ditt investeringsbeslut kontakta Apikal för närmare information om de ersättningar som leverantörerna erhåller.

Ersättningspolicy
Styrelsen för Apikal fastställer minst en gång per år regler kring ersättningssystem som gäller för samtliga anställda. Policyn utgår från Finansinspektionens FFFS 2011:1 om ersättningspolicy i värdepappersbolag.