Nordic City Properties AB (publ) (”NCP”) har per den 6 juli 2021, efter egen ansökan hos Stockholms tingsrätt försatts i konkurs. Apikal har två stycken separata lån till låntagaren, ett lån på 221 500 000 kr som utgör 100% av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen samt ett lån om 20 000 000 kr som utgör cirka 11.6 % av de underliggande tillgångar som finansierats genom Andelslånen. Det är för närvarande svårt att bedöma sannolikheten att få NCP-lånen helt eller delvis återbetalda ur NCP’s konkursbo. Apikal är i löpande kontakt med konkursförvaltaren för att säkerställa att andelslånsinnehavarna i så stor utsträckning som möjligt blir återbetalda.

Vi har sedan tillkännagivandet av NCP’s konkurs haft samtal med Mannheimer Swartling och andelsägarkommittén för att försöka bilda oss en uppfattning om situationen och den bäst lämpade vägen framåt. Apikal och andelsägarkommittén har löpande kontakt med konkursförvaltaren och återgivit vår situation för att försäkra oss om att vi är involverade i processen och informationsgivandet. Vi försöker just nu att få en tydligare bild om konkursboet och förhoppningsvis får vi och konkursförvaltaren klarhet inom kort av hur strukturen ser ut nedåt i NCP med tillhörande fastighetsägande bolag. Apikal och andelsägarkommittén arbetar tillsammans med konkursförvaltaren med att samla in all nödvändig information och underlag för att kunna finna för andelsägarna optimal lösning på situationen. Parallellt med detta arbetar vi även med Mannheimer och andelsägarkommittén med de rättsliga handlingsalternativ som finns och som vi i dagsläget inte kan återge mer detaljerat på grund av rådande omständigheter.

Vi kommer att kommunicera mer information på vår hemsida så fort vi fått en klarare uppfattning om den nuvarande situationen samt vilken väg framåt som beslutas.

Allmän information avseende berörda värdepapper

Apex 5 nominella värde är just nu på grund av den rådande konkursen och osäkerheten kring underliggande tillgångar svårdefinierad och gör det därmed svårt att avgöra eventuella nedskrivningar på nominellt belopp. Konkursförfarandet medför även utebliven kupongränta framöver under processen. Emellertid så ackumuleras den uteblivna räntan och betalas ut vid en eventuell lyckad återbetalning av nominellt belopp och eventuella övervärden.

Apex 2019 består av totalt åtta låntagare varav NCP-lånet utgör ca 11,6% av de underliggande tillgångarna som finansierats genom andelslån. Kupongräntan kommer fortsätta att betalas ut i Apex 2019 om något lägre.