Apikal har under de senaste veckorna finansierat en portfölj av kommersiella fastigheter i Stockholmsområdet. Det rör sig om ett tjugotal underliggande tillgångar med blandad användning inom kontor, lätt industri, logistik och handel placerade i attraktiva tillväxtområden i Stockholms närförort (bl.a. Veddesta, Vårberg, Traneberg, Västberga, Solna, Täby, Högdalen och Rosersberg). Låntagaren är ett medelstort, växande fastighetsbolag med verk- samheter inom bostadsförvaltning och bostadsutveckling utöver den aktuella förvaltningen av kommersiella fastigheter. Låntagaren kommer att fortsätta förvärva tillgångar till sin kommersiella portfölj och har flera värdeskapande projekt igång för att stötta existerande hyresgästers verksamhetsmål.

För Apikal representerar den aktuella transaktionen ytterligare ett attraktivt lån till en fastighetsägare med en högkvalitativ tillgångsportfölj och stabila hyresintäkter från fastigheter med god efterfrågan i bra lägen. Portföljen är fullt uthyrd på marknadsmässiga hyresnivåer och bedöms ha god förmåga att bära den aktuella belåningen. Hyresgästernas verksamhet är spridd över ett stort antal affärsområden av olika karaktär, vilket ger riskspridning för det aktuella lånet och till Apikals låneportfölj som helhet.

“Vi har lagt ytterligare en finansiering till Apikals låneportfölj där vi anser räntan stå i ett attraktivt förhållande till risken, och den absoluta avkastningsnivån är i linje med våra mål för de så kallade Apex-obligationerna. I det aktuella lånet har vi förmånen att arbeta med en erkänt duktig spelare i den svenska kommersiella fastighetsmarknaden och vi har fått goda säkerheter för det kapital vi ställt till låntagarens förfogande.” säger Magnus Löfgren och Rickard Fischerström från Apikal Fastighetspartner. “I och med den aktuella transaktionen har vi diversifierat Apikals låneportfölj ytterligare genom att lånet har ett stort antal underliggande tillgångar som säkerhet samt att dessa är av en annan karaktär än de fastigheter Apex-obligationerna finansierat hittills”, fortsätter de.

Lånet är Apikals sjätte under 2014 och innebär att hela kapitalet i Apex-obligationerna (Apex 1, 2 och 3) nu är utlånat. Apex-obligationerna avslutar därmed sin nyutlåning. Som en konsekvens av detta har delar av styrelsen i bolaget förändrats. Håkan Johanson, Rickard Fischerström, Magnus Löfgren och Thomas Sipos har överlämnat sina styrelseposter till Thomas Olsson och Jonas Wetterfors. Olof Gustafsson och Fredrik Langley kvarstår som styrelseledamöter sedan tidigare.

Som meddelat idag per separat pressmeddelande är räntan på Apex 1 och 2-obligationerna för det andra kvartalet 2014 nu fastställd och utbetald. Räntan för kvartalet är ca 1.6% för Apex 1 och ca 1.4% för Apex 2. Vi hänvisar till det separata pressmeddelandet för ytterligare information.