Resultat och ställning, kvartal 3, 2019

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 117 tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 117 tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 168 500 tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 168 363 tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 589 tkr.

 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3, 2019

Andra emissionen i Apex 2019 genomfördes 3 september 2019 och var ett publikt erbjudande där värdepappret är noterat på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en reglerad marknad som drivs av Nordic Growth Market (NGM) AB. Emissionen tecknades i poster om 50 000 kr med minsta teckningspost om fyra andelar där utlåning gick till tre låntagare. Kupongräntan består av en rörlig del i form av 3-månaders Stibor med golv noll samt en fast del som uppgår till 600 – 625 baspunkter. Apex 2019 har efter den andra tilläggsemissionen en utstående volym om totalt 171 850 000 kr.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Inga väsentliga händelser efter kvartalets utgång.

 

Kommande rapportdatum

Helårsrapport för 2019 publiceras 11 februari 2020

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31