Innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal” och ”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”) har idag fattat beslut i det skriftliga förfarande som Apikal kallade till den 25 maj 2020.

Apikal kan idag meddela att andellåneinnehavarna har godkänt förslagen som Apikal la fram i det skriftliga förfarandet, i korthet (i) en tillfällig förlängning av Andelslånen under en period om fyra månader från Final Repayment Date, d.v.s. till och med 3 november 2020 och (ii) inrättande av en andelslånsinnehavarkommitté.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
Mejl: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31

Viktig information
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2020 kl. 10.00 CET.