Resultat och ställning, kvartal 3 2019

Resultatet efter finansiella poster under kvartalet uppgår till 1 362  (1 408) tkr. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 1 318 (1 408) tkr.

Låneportföljen inklusive upplupna räntor uppgår vid periodens slut till 808 800

(948 500) tkr.

Portföljen av marknadsnoterade obligationer, kapital- och vinstandelslån, inklusive upplupna räntor uppgick vid periodens slut till 884 826 (1 004 659) tkr.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 4 627 (5 028) tkr. 

Utveckling av bolagets verksamhet, kvartal 3 2019

Under tredje kvartalet har Apikal Fastighetspartner AB ej emitterat några vinstandelslån samtidigt som Apex 3 förfallit och återbetalat 100% av nominellt belopp till investerarna.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Under kvartalet har en av Apikals låntagare på grund av försäljning av fastighetsportfölj tvingats amortera sitt lån i förtid. Apikal har efterföljande kvartal fört dialog med en ny potentiell låntagare av snarlig karaktär och påbörjat en samtyckesövning med investerarna med förhoppning om att kunna låna ut kapitalet under årets fjärde kvartalet.

Kommande rapportdatum

Helårsrapport för 2019 publiceras 11 februari 2020

 

Martin Fredriksson, VD

Tel. 08-410 026 31