Apex V

Apikal Fastighetspartner AB (publ) (”Apikal”) avser att initiera ett skriftligt förfarande för innehavarna av kapital- och vinstandelslånen med ISIN SE0007100557 utgivna av Apikal (”Andelslånen”) i enlighet med villkor för kapital- och vinstandelslån för Apex V, ursprungligen daterade den 22 juni 2015 (”Villkoren”).

Apikal har i enlighet med Villkoren och enligt beslut av innehavarna av Andelslånen lämnat lån till Nordic City Properties AB (publ) om totalt 221 500 000 kronor (”Låntagaren” respektive ”Lånet”). Lånet förföll ursprungligen till betalning år 2020, men Låntagaren försattes under 2021 i konkurs och Lånet har ännu inte återbetalats. Sedan dess har förhandlingar genomförts i syfte att möjliggöra en återbetalning av Lånet, vilka mynnat ut i ett förslag på samförståndslösning till vilka andelsägarna nu har att ta ställning inom ramen för ett skriftligt förfarande. Utfallet av detta kan innebära att Låntagarens konkurs nedläggs och att ett nytt låneavtal ingås varmed Låntagaren blir skyldig att återbetala hela kapitalbeloppet under Lånet senast 31 december 2023. Ingen ränta ska utgå på kapitalbeloppet förrän tentativt mars 2023. Ytterligare information om samförståndslösningen och röstningsförfarandet finns att tillgå på Apikals webbsida.

Beslut fattas av andelslånsinnehavarna genom röstning i det skriftliga förfarandet. Röstsedeln ska vara ifylld samt undertecknad av en behörig företrädare för andelslånsinnehavaren. Andelslånsinnehavare som önskar delta i röstningsförfarandet ska tillse att Apikal har mottagit ifylld Röstsedel senast kl. 17.00 (CEST) den 1 juli 2022. Röstsedlar som mottagits därefter kommer att lämnas utan avseende.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Fredriksson, VD
E-post: info@apikalfastighetspartner.se
Tel: +46 8 410 026 31