Nedan information har mottagits från Nordic City Properties AB i samband med kvartalsrapportering Q3 2023. På grund av vad som framkommer nedan önskar Nordic City Properties AB att förlänga låneavtalen. Vi avser inhämta mer information och därefter kalla till presentation för andelsägare.

 

Farsta Sillö 5 –  detaljplanprocessen

Detaljplanen skulle enligt stadens officiella tidplan vara klar i februari 2023, men den har tyvärr blivit försenad och beräknas nu vara godkänd i Q2 2024.

 

Vi vill återigen betona att vi har uppnått flera viktiga delmål under detaljplanens gång. Bland annat var det få synpunkter som kom in under samrådsfasen och dessa utgör inget hinder för ett lyckat antagande av detaljplanen. Dessutom har alla stora utredningar, som miljöaspekter, bullerfrågor och geologiska undersökningar, genomförts och utgör inte heller några hinder för detaljplanens antagande. Nu när samrådsfasen är avslutad går vi in i granskningsfasen, som är ett av de sista stegen i detaljplaneprocessen. Detaljplaneprocessen är en komplicerad och lång process. Detaljplanen består av en plankarta, en planbeskrivning och eventuella planbestämmelser. Processen består av fyra faser: programfas, samrådsfas, granskningsfas och antagandefas. I varje fas finns det möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget. Givet det stora politiska stöd vi har för projektet räknar vi med att antagningsfasen kommer att gå bra.

 

Projektet innefattar nu fler än 900 lägenheter och över 36 000 kvadratmeter bostadsyta och för närvarande så håller vi på att enas med Stockholms stads planarkitekter om den slutgiltiga gestaltningen. Den arkitektoniska idén och gestaltningskonceptet för Sillö5 i Farsta är att skapa ett modernt och attraktivt bostadsområde som respekterar den befintliga byggnadens karaktär och historia. Byggnaden, som ursprungligen var en industribyggnad, ska byggas om till bostäder med olika storlekar och planlösningar. För att uppnå detta mål jobbar arkitekterna med följande aspekter:

- Bevara och förstärka den industriella estetiken genom att använda material, färger och detaljer som harmoniserar med den ursprungliga fasaden.

- Skapa variation och dynamik i fasaden genom att placera fönster, balkonger och entréer på olika sätt.

- Anpassa byggnadens höjd och volym till omgivningen och skapa en tydlig koppling mellan gatan, omgivningen och gården.

- Skapa en grön och levande gårdsmiljö som erbjuder möjligheter för rekreation, social interaktion och odling.

- Integrera hållbara lösningar för energi, vatten, avfall och mobilitet som bidrar till ett långsiktigt boende.

 

Projektet kommer att bidra till att skapa ett attraktivt och hållbart bostadsområde i Farsta, som kommer att gynna både nuvarande och framtida invånare.